Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कमला परियार


कमला परियार


कमला परियार
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sunamkamala@yahoo.com
सम्पर्क 9847733103
ठेगाना Jaimini 6, वागलुङ्ग
बहाल मिति २०७६ भाद्र ९