Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुस्ताङ्ग

ठेगाना :

फोन नं : 069-440114

फ्याक्स : 069-440188

इमेल : daomustang@moha.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/100010484899525

Twitter : https://twitter.com/daomustang

मातहतका कार्यालयहरु